Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần SANTO

Chiến lược để phát triển năng lượng tái tạo

Chiến lược để phát triển năng lượng tái tạo

Chiến lược để phát triển năng lượng tái tạo

09/10/2018

 

Đến năm 2020 số hộ dân có điện, đến năm 2030 hầu hết hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng bền vững, tin cậy với giá điện và giá năng lượng hợp lý. Phát triển, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thực hiện các mục tiêu môi trường bền vững nền kinh tế xanh.
 
 
Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
                                     

Theo đó, phát triển nguồn thủy điện góp phần phát triển kinh tế của các địa phương; cung cấp điện tại chỗ, nâng cao cung cấp điện. Phát triển phù hợp quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ các địa phương, cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động đến môi trường.

Điện năng sản xuất từ thủy điện tăng từ khoảng 56 tỷ kWh năm 2015 lên gần 90 tỷ kWh vào năm 2020; khoảng 96 tỷ kWh từ năm 2030.

Ưu tiên sử dụng năng lượng sinh khối sản xuất điện

Ưu tiên sử dụng sinh khối cho sản xuất điện, sinh khối viên sử dụng trực tiếp nhiên liệu, sinh học lỏng. Nâng tỷ lệ sử dụng phế thải các cây công nghiệp, nông nghiệp cho mục đích năng lượng từ khoảng 45% năm 2015 lên 50% năm 2020, 60% năm 2030 và khoảng 70% vào năm 2050.

Nâng xử lý chất thải chăn nuôi mục đích năng lượng (khí sinh học) khoảng 5% năm 2015 lên 10% năm 2020, khoảng 50% vào năm 2030, đến năm 2050 hầu hết chất thải chăn nuôi được xử lý.

Nâng tỷ lệ xử lý chất thải thành phố mục đích năng lượng từ mức không đáng kể hiện nay 30% vào năm 2020, khoảng 70% vào  năm 2030, hầu hết được tận dụng mục đích năng lượng vào năm 2050.

Phát triển điện mặt trời cung cấp điện khu vực vùng sâu, vùng xa chưa thể cấp điện

Giai đoạn năm 2030, ưu tiên phát triển nguồn điện trên đất liền; nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi, thềm lục địa từ sau năm 2030.

Sản lượng điện sản xuất từ nguồn điện gió tăng khoảng 180 triệu kWh năm 2015 lên 2,5 tỷ kWh vào năm 2020; khoảng 16 tỷ kWh năm 2030 và khoảng 53 tỷ kWh năm 2050. Đưa tỷ lệ điện năng từ nguồn điện gió trong tổng sản lượng điện sản xuất mức không đáng kể hiện nay lên đạt khoảng 1,0% vào năm 2020, khoảng 2,7% năm 2030 và khoảng 5,0% vào năm 2050.
 

Bên cạnh đó phát triển mặt trời cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa chưa thể cấp điện nguồn điện lưới. Điện năng sản xuất năng lượng mặt trời tăng khoảng 10 triệu kWh năm 2015 khoảng 1,4 tỷ kWh vào năm 2020; khoảng 35,4 tỷ kWh năm 2030, khoảng 210 tỷ kWh vào năm 2050. Đưa tỷ lệ điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời tổng sản lượng điện sản xuất mức không đáng kể hiện nay lên đạt khoảng 0,5% vào năm 2020, khoảng 6% vào năm 2030 và khoảng 20% vào năm 2050.
 
 

viết bình luận của bạn