Nhà cung cấp hàng đầu:

Về sản phẩm ống nhựa

Hotline:

0906 272 040

Email:

hello@santo.vn

GIÁ VLXD - QUÝ I/2020

1. HÀ TĨNH

- Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu gíá các sản phẩm ống nhựa Santo - Quý I/2020 tại link sau: https://soxaydung.hatinh.gov.vn/portal chi tiết tại Trang 54.

2. QUẢNG TRỊ 

- Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu gíá các sản phẩm ống nhựa Santo - Quý I/2020 tại link sau: https://drive.google.com/file/d/ chi tiết tại Trang 123 -124.

2. QUẢNG BÌNH

- Quý Khách hàng, Đối tác tra cứu gíá các sản phẩm ống nhựa Santo - Quý I/2020 tại link sau: https://sxd.quangbinh.gov.vn chi tiết tại Trang 12.

 

X